مناقصات و مزایدات
 
جدید

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ( فشرده ) یک مرحله ای

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (اجراي پروژه خاکی ، روسازي ، آسفالت و جدول گذاری بلوار ورودی و معابر شهرک صنعتی مشهد 5 )


جدید

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (اجراي پروژه روسازي، آسفالت و جدول گذاری معابر شهرک صنعتی سبزوار 2 )


جدید

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (اجراي پروژه روسازي، جدول گذاری و آسفالت قسمتی از معابر شهرک صنعتی قوچان 2 )


جدید

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (اجرای پروژه آماده سازی معابر سایت خدماتی شهرک صنعتی عطار )


جدید

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (اجرای پروژه حفاری به روش روتاری و آزمایش پمپاژ آب چاه ناحیه صنعتی بردسکن )


جدید

فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (اجرای پروژه خط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب فاز 2 شهرک صنعتی چناران )


جدید

فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی ( اجرای پروژه شبکه روشنایی معابر شهرک صنعتی مشهد (کلات) )


جدید

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی ( اجرای پروژه شبکه روشنایی معابر فاز 4 شهرک صنعتی توس )


جدید

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی ( اجرای پروژه شبکه فشار متوسط هوایی ناحیه صنعتی میان جلگه )


جدید

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (اجرای پروژه حفاری به روش روتاری و آزمایش پمپاژ آب چاه شهرک فناوری صنایع غذایی )


جدید

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (اجرای پروژه حفاری به روش روتاری و آزمایش پمپاژ آب چاه شهرک صنعتی چناران )


جدید

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (اجراي پروژه روسازي، آسفالت و جدولگذاري قسمتی از معابر ناحیه صنعتی جوین)


جدید

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (اجراي پروژه عملیات خاکی فاز توسعه و روسازي و آسفالت معابر فاز 1 ناحیه صنعتي خرگرد خواف )


جدید

فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (اجرای پروژه احداث تصفیه خانه و تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی کاشمر )


جدید

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (اجرای پروژه حفاری به روش ضربه ای و آزمایش پمپاژ آب چاه شهرکهای صنعتی کاویان و تربت حیدریه 2 )


جدید

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (اجرای پروژه عملیات خاکی فاز توسعه و روسازی و آسفالت معابر فاز 1 ناحیه صنعتی خرگرد خواف)


جدید

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (اجراي پروژه روسازي، جدولگذاري و آسفالت قسمتی از معابر ناحیه صنعتی ناحیه صنعتي جوین)


جدید

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (اجرای پروژه حفاری به روش روتاری و آزمایش پمپاژ آب چاه شهرک صنعتی خیام نیشابور )


جدید

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (اجرای پروژه حفاری به روش روتاری و آزمایش پمپاژ آب چاه ناحیه صنعتی مه ولات )


جدید

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (اجرای پروژه حفاری به روش ضربه ای و آزمایش پمپاژ آب چاه شهرکهای صنعتی کاویان و تربت حیدریه 2 )


جدید

فراخوان تجديد ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (اجراي پروژه روسازي، آسفالت و جدولگذاري شهرك صنعتي بینالود )


جدید

فراخوان تجديد ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (اجراي پروژه روسازي، آسفالت و جدولگذاري معابر فاز 1 و 2 شهرك صنعتي خیام نیشابور )


جدید

فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (اجراي پروژه روسازي، آسفالت و جدولگذاري شهرك صنعتي کاویان)


جدید

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (اجراي پروژه روسازي، آسفالت و جدولگذاري قسمتی از معابر ناحیه صنعتي جوین )


جدید

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (اجرای پروژه حفاری به روش روتاری و آزمایش پمپاژ آب چاه شهرک صنعتی خیام نیشابور )


جدید

فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (اجراي پروژه روسازي، آسفالت و جدولگذاري معابر شهرك صنعتي بینالود )


جدید

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (اجراي پروژه روسازي، آسفالت و جدولگذاري معابر شهرک صنعتی ماشین ابزار )


جدید

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (اجرای پروژه حفاری به روش روتاری و آزمایش پمپاژ آب چاه ناحیه صنعتی مه ولات )


جدید

فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی( اجراي پروژه آسفالت و جدولگذاري معابر فاز1و2 شهرك صنعتي خيام نيشابور )


جدید

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی ( اجرای پروژه احداث شبکه روشنایی شهرک صنعتی کاویان )


جدید

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی ( اجرای پروژه احداث ساختمان تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی قوچان 1)


جدید

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (اجرای پروژه حفاری به روش روتاری و آزمایش پمپاژ آب چاه شهرک صنعتی خیام نیشابور )


جدید

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (اجرای پروژه حفاری به روش روتاری و آزمایش پمپاژ آب چاه ناحیه صنعتی مه ولات )


جدید

فراخوان تجديد ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (اجراي پروژه روسازي، آسفالت و جدولگذاري و جمع آوري آبهاي سطحي شهرك صنعتي عطار نيشابور )


جدید

فراخوان تجديد ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (اجراي پروژه روسازي، آسفالت و جدولگذاري معابر فاز4 شهرك صنعتي مشهد(کلات) )