جزییات مناقصه/مزایده
 

فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي

استان:‌
شماره آگهی :‌شماره سامانه ستاد :2099001258000022
مناقصه گزار:‌شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (اجراي پروژه روسازي، آسفالت و جدولگذاري معابر شهرك صنعتي بینالود )
معاونت :‌فنی
شروع مناقصه :‌1399/08/05
پایان مناقصه :‌1399/08/08

شرح اگهی

شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي در نظر دارد فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي اجراي پروژه روسازي ، آسفالت و جدولگذاري معابرشهرك صنعتي بينالود با مشخصات زير را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از دريافت و تحويل اسناد استعلام ارزيابي كيفي تا ارسال دعوتنامه جهت ساير مراحل مناقصه، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان در سامانه 5/8/1399 مي باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. آخرين مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي: ساعت 13 مورخ 8/8/1399 مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزيابي كيفي: ساعت 14 مورخ 24/8/1399 اطلاعات تماس شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهاي «الف» : مشهد- بلوار خيام- بعد از خيام 35- تلفن: 37642005- نمابر 37642003 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام در تهران 88969737 و 85193768-021 و در مشهد 37628326-051 مشخصات کار: اجراي 2300 مترطول جدولگذاري و همچنين تكميل آسفالت معابر شهرك شامل اجراي 780 متر مكعب لايه زيراساس، 5500 متر مكعب لايه اساس و 170000 مترمربع سانتيمتر آسفالت بيندر و اجراي يك دهانه پل به طول 15 متر و دهانه 8متر. مبلغ برآورد: 32.515.780.523 ريال بر اساس فهارس بهاي سال 1399 (اعتبار طرح غیرعمراني). مدت انجام كار: 12 ماه. تضمين شركت در مناقصه: يك ميليارد و ششصد و بيست و پنج ميليون و هشتصد هزار ريال به صورت تضامين قابل قبول مربوط مندرج در آيين نامه تضمين معاملات دولتي به شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/9/94. رشته و پايه تشخيص صلاحيت پيمانكاران: راه و ترابري - تمامي پايه ها