جزییات مناقصه/مزایده
 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

استان:‌
شماره آگهی :‌شماره سامانه ستاد :2099001258000031
مناقصه گزار:‌شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (اجرای پروژه حفاری به روش ضربه ای و آزمایش پمپاژ آب چاه شهرکهای صنعتی کاویان و تربت حیدریه 2 )
معاونت :‌فنی
شروع مناقصه :‌1399/08/28
پایان مناقصه :‌1399/09/02

شرح اگهی

شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي در نظر دارد مناقصه عمومي اجراي پروژه حفاري به روش ضربه اي و آزمايش پمپاژ آب چاه شهركهاي صنعتي كاويان و تربت حيدريه2 با مشخصات زير را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه 28/8/1399 مي باشد. آخرين مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 14 مورخ 2/9/1399 مهلت زماني ارائه پيشنهاد: ساعت 14 مورخ 12/9/1399 زمان بازگشايي پاكتها: ساعت 12 مورخ 13/9/1399 اطلاعات تماس شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهاي «الف» : مشهد- بلوار خيام- بعد از خيام 35- تلفن: 37642005- نمابر 37642003 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام در تهران 88969737 و 85193768-021 و در مشهد 37628326-051 مشخصات کار: حفاري به روش ضربه اي به عمق حدودي مجموعا 288 متر (در هر دوچاه) و قطر 24 اينچ ولوله گذاري با لوله جدار فولادي به همراه خريد و حمل لوله جدار و مشبك كردن وآزمايش پمپاژ. مبلغ برآورد: 6.281.527.747 ريال بر اساس فهارس بهاي سال 1399 (اعتبار طرح غیرعمراني). مدت انجام كار: 5ماه. تضمين شركت در مناقصه: سيصد و چهارده ميليون و يكصد هزار ريال به صورت تضامين قابل قبول مربوط مندرج در آيين نامه تضمين معاملات دولتي به شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/9/94. رشته و پايه تشخيص صلاحيت پيمانكاران: كاوشهاي زميني- تمامي پايه ها