جزییات مناقصه/مزایده
 

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

استان:‌
شماره آگهی :‌شماره سامانه ستاد :2099001258000033
مناقصه گزار:‌شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (اجرای پروژه حفاری به روش روتاری و آزمایش پمپاژ آب چاه شهرک صنعتی خیام نیشابور )
معاونت :‌فنی
شروع مناقصه :‌1399/09/10
پایان مناقصه :‌1399/09/13

شرح اگهی

شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي در نظر دارد مناقصه عمومي اجراي پروژه حفاري به روش روتاري و آزمايش پمپاژ آب چاه شهرك صنعتي خيام نيشابور با مشخصات زير را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه 10/9/1399 مي باشد. آخرين مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 14 مورخ 13/09/1399 مهلت زماني ارائه پيشنهاد: ساعت 14 مورخ 23/09/1399 زمان بازگشايي پاكتها: ساعت 14 مورخ 24/09/1399 اطلاعات تماس شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهاي «الف» : مشهد- بلوار خيام- بعد از خيام 35- تلفن: 37642005- نمابر 37642003 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام در تهران 88969737 و 85193768-021 و در مشهد 37628326-051 مشخصات کار: حفاري به روش روتاري به عمق حدودي 300 متر و قطر 26 اينچ و لوله گذاري با لوله جدار 14 اينچ فولادي در قسمت خشك و لوله هاي upvc مشبك در قسمت تر به همراه تهيه لوله ها و شستشو و آزمايش پمپاژ چاه. مبلغ برآورد: 7.841.538.444 ريال بر اساس فهارس بهاي سال 1399 (اعتبار طرح غيرعمراني). مدت انجام كار: 3ماه. تضمين شركت در مناقصه: سيصد و نود و دو ميليون و يكصد هزار ريال به صورت تضامين قابل قبول مربوط مندرج در آيين نامه تضمين معاملات دولتي به شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/9/94. رشته و پايه تشخيص صلاحيت پيمانكاران: كاوشهاي زميني- تمامي پايه ها