جزییات مناقصه/مزایده
 

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

استان:‌
شماره آگهی :‌شماره سامانه ستاد :2099001258000041
مناقصه گزار:‌شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (اجراي پروژه عملیات خاکی فاز توسعه و روسازي و آسفالت معابر فاز 1 ناحیه صنعتي خرگرد خواف )
معاونت :‌فنی
شروع مناقصه :‌1399/10/10
پایان مناقصه :‌1399/10/14

شرح اگهی

شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي در نظر دارد مناقصه عمومي اجراي پروژه عمليات خاكي فاز توسعه و روسازي و آسفالت معابر فاز 1 ناحيه صنعتي خرگرد خواف با مشخصات زير را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه 10/10/1399 مي باشد. آخرين مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 14 مورخ 14/10/1399 مهلت زماني ارائه پيشنهاد: ساعت 14 مورخ 24/10/1399 زمان بازگشايي پاكتها: ساعت 12 مورخ 25/10/1399 اطلاعات تماس شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهاي «الف» : مشهد- بلوار خيام- بعد از خيام 35- تلفن: 37642005- نمابر 37642003 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام در تهران 88969737 و 85193768-021 و در مشهد 37628326-051 مشخصات کار: اجراي حدود 34000 متر مكعب عمليات خاكي ، 2100 متر مكعب اساس، 61500 متر مربع سانتيمتر آسفالت بيندر و 4920 متر طول جدول پرسي ماشيني به ارتفاع 35 سانتيمتر. مبلغ برآورد: 18.274.742.627 ريال بر اساس فهارس بهاي سال 1399 (اعتبار طرح عمراني). مدت انجام كار: 9 ماه. تضمين شركت در مناقصه: نهصد و سيزده ميليون و هشتصد هزار ريال به صورت تضامين قابل قبول مربوط مندرج در آيين نامه تضمين معاملات دولتي به شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/9/94. رشته و پايه تشخيص صلاحيت پيمانكاران: راه و ترابري - تمامي پايه ها