جزییات مناقصه/مزایده
 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

استان:‌
شماره آگهی :‌شماره سامانه ستاد :2099001258000045
مناقصه گزار:‌شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی ( اجرای پروژه شبکه فشار متوسط هوایی ناحیه صنعتی میان جلگه )
معاونت :‌فنی
شروع مناقصه :‌1399/10/14
پایان مناقصه :‌1399/10/18

شرح اگهی

شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي در نظر دارد مناقصه عمومي اجراي پروژه شبكه فشار متوسط هوايي ناحيه صنعتي ميان جلگه با مشخصات زير را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه 14/10/1399 مي باشد. آخرين مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 14 مورخ 18/10/1399 مهلت زماني ارائه پيشنهاد: ساعت 14 مورخ 29/10/1399 زمان بازگشايي پاكتها: ساعت 16 مورخ 30/10/1399 اطلاعات تماس شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهاي «الف» : مشهد- بلوار خيام- بعد از خيام 35- تلفن: 37642005- نمابر 37642003 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام در تهران 88969737 و 85193768-021 و در مشهد 37628326-051 مشخصات کار: احداث 3 كيلومتر شبكه فشار متوسط هوايي با سيم روكشدار هاينا به همراه نصب دو دستگاه سكشن لايزر با اتوماسيون كامل و تابلوي كنترل مربوط. مبلغ برآورد: 9.528.525.938 ريال بر اساس فهارس بهاي سال 1399 (اعتبار طرح غيرعمراني). مدت انجام كار: 9 ماه. تضمين شركت در مناقصه: چهارصد و هفتاد و شش ميليون و پانصد هزار ريال به صورت تضامين قابل قبول مربوط مندرج در آيين نامه تضمين معاملات دولتي به شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/9/94. رشته و پايه تشخيص صلاحيت پيمانكاران: نيرو- تمامي پايه ها