جزییات مناقصه/مزایده
 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

استان:‌
شماره آگهی :‌شماره سامانه ستاد :2099001258000046
مناقصه گزار:‌شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی ( اجرای پروژه شبکه روشنایی معابر فاز 4 شهرک صنعتی توس )
معاونت :‌فنی
شروع مناقصه :‌1399/10/17
پایان مناقصه :‌1399/10/20

شرح اگهی

شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي در نظر دارد مناقصه عمومي اجراي پروژه شبكه روشنايي معابر فاز 4 شهرك صنعتي توس با مشخصات زير را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه 17/10/1399 مي باشد. آخرين مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 14 مورخ 20/10/1399 مهلت زماني ارائه پيشنهاد: ساعت 14 مورخ 30/10/1399 زمان بازگشايي پاكتها: ساعت 13 مورخ 1/11/1399 اطلاعات تماس شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهاي «الف» : مشهد- بلوار خيام- بعد از خيام 35- تلفن: 37642005- نمابر 37642003 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام در تهران 88969737 و 85193768-021 و در مشهد 37628326-051 مشخصات کار: احداث6 كيلومتر شبكه روشنايي معابر با كابل خودنگهدار(3 كيلومتر شبكه روشنايي جديد و 3 كيلومتر برروي پايه هاي موجود شبكه فشار متوسط ) به همراه نصب 8 دستگاه ترانسفورماتور 25 كيلو ولت آمپر به همراه تابلوروشنايي مربوط با چراغ 150 وات بخار سديم. مبلغ برآورد: 10.339.900.354 ريال بر اساس فهارس بهاي سال 1399 (اعتبار طرح غيرعمراني). مدت انجام كار: 6 ماه. تضمين شركت در مناقصه: پانصد و هفده ميليون ريال به صورت تضامين قابل قبول مربوط مندرج در آيين نامه تضمين معاملات دولتي به شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/9/94. رشته و پايه تشخيص صلاحيت پيمانكاران: نيرو- تمامي پايه ها