جزییات مناقصه/مزایده
 

فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي

استان:‌
شماره آگهی :‌شماره سامانه ستاد :2099001258000047
مناقصه گزار:‌شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی ( اجرای پروژه شبکه روشنایی معابر شهرک صنعتی مشهد (کلات) )
معاونت :‌فنی
شروع مناقصه :‌1399/10/17
پایان مناقصه :‌1399/10/21

شرح اگهی

شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي در نظر دارد فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي اجراي پروژه شبكه روشنايي معابر شهرك صنعتي مشهد(كلات) با مشخصات زير را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از دريافت و تحويل اسناد استعلام ارزيابي كيفي تا ارسال دعوتنامه جهت ساير مراحل مناقصه، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان در سامانه 17/10/1399 مي باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. آخرين مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي: ساعت 14 مورخ 21/10/1399 مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزيابي كيفي: ساعت 14 مورخ 6/11/1399 اطلاعات تماس شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهاي «الف» : مشهد- بلوار خيام- بعد از خيام 35- تلفن: 37642005- نمابر 37642003 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام در تهران 88969737 و 85193768-021 و در مشهد 37628326-051 مشخصات کار: اجراي احداث 16 كيلومتر شبكه روشنايي معابر با كابل خودنگهدار(8 كيلومتر شبكه روشنايي معابر جديد و 8 كيلومتر برروي پايه هاي موجود شبكه فشار متوسط ) به همراه نصب 24 دستگاه ترانسفورماتور 25 كيلو ولت آمپر به همراه تابلوروشنايي مربوط با چراغ 150 وات بخار سديم. مبلغ برآورد: 30.059.598.410 ريال بر اساس فهارس بهاي سال 1399 (اعتبار طرح غيرعمراني). مدت انجام كار: 10 ماه. تضمين شركت در مناقصه: يك ميليارد و پانصد و سه ميليون ريال به صورت تضامين قابل قبول مربوط مندرج در آيين نامه تضمين معاملات دولتي به شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/9/94. رشته و پايه تشخيص صلاحيت پيمانكاران: نيرو- تمامي پايه ها