تصاویر گالری
 

نشست هم انديشي تأمين مالي و رفع موانع توليد طرح‌ها و واحدهاي صنعتي مستقر در استان خراسان رضوي


تاریخ: 1399/12/5