تصاویر گالری
 

بازدید معاون محترم وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از شهرکهای صنعتی سبزوار، کلات، چرمشهر و فناوری


تاریخ: 1398/7/29