جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

بيانيه مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران به مناسبت روز ملي هواي پاك

شروع اطلاعیه :‌1398/10/30
پایان اطلاعیه :‌1398/12/29

شرح اطلاعیه:

Base64