جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

نمودار فرآیند تغییر کاربری

شروع اطلاعیه :‌1397/10/16
پایان اطلاعیه :‌1398/12/27

شرح اطلاعیه:

نمودار فرآیند تغییر کاربری