جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

نمودار فرآیند تغییر نام قرارداد

شروع اطلاعیه :‌1397/10/16
پایان اطلاعیه :‌1398/12/27

شرح اطلاعیه:

Base642YbZhdmI2K/Yp9ixINmB2LHYotuM2YbYryDYqti624zbjNixINmG2KfZhSDZgtix2KfYsdiv2KfYrw==