جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

نمودار فرآیند تغییر نوع فعالیت

شروع اطلاعیه :‌1397/10/16
پایان اطلاعیه :‌1398/12/27

شرح اطلاعیه:

Base64