جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

نمودارفرآیند صدور مجوز حق بهره برداری از زمین، اعیانی و تأسیسات

شروع اطلاعیه :‌1397/10/16
پایان اطلاعیه :‌1398/12/27

شرح اطلاعیه:

نمودارفرآیند صدور مجوز حق بهره برداری از زمین، اعیانی و تأسیسات