جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

نمودارفرآیند واگذاری انشعابات برق ، گاز و تلفن

شروع اطلاعیه :‌1397/10/16
پایان اطلاعیه :‌1398/12/27

شرح اطلاعیه:

نمودارفرآیند واگذاری انشعابات برق ، گاز و تلفن