جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

مدارک مورد نیاز جهت درخواست زمین در شهرکهای صنعتی

شروع اطلاعیه :‌1397/10/24
پایان اطلاعیه :‌1399/12/27

شرح اطلاعیه:

مدارک مورد نیاز جهت درخواست زمین در شهرکهای صنعتی