جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

نقش نوآوری وفناوری در صیانت از دارایی های فیزیکی

شروع اطلاعیه :‌1397/11/29
پایان اطلاعیه :‌1397/12/01

شرح اطلاعیه:

نقش نوآوری وفناوری در صیانت از دارایی های فیزیکی