جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

پذیرش دانشجو مهرماه 97مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی

شروع اطلاعیه :‌1397/05/23
پایان اطلاعیه :‌1397/06/20

شرح اطلاعیه:

پذیرش دانشجو مهرماه 97مرکز آموزش علمی کاربردی
شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی
برای کسب اطلاعات بیشتر به فرم پیوست مراجعه فرمائید.