جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

فراخوان بیست و یکمین همایش ملی صنعت و خدمات سبز

شروع فراخوان :‌1398/09/02
پایان فراخوان :‌1398/10/30

شرح فراخوان:

https://www.doe.ir/portal/Home/?news/196210/963032/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B1