جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

فراخوان واحدهای صنعتی و خدماتی سبز سال 98-1397

شروع فراخوان :‌1398/09/23
پایان فراخوان :‌1398/12/29

شرح فراخوان:

https://www.doe.ir/portal/home/?news/196210/963034/1062849/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C

فایل وجود ندارد