اعضاء هيات مديره
 

رضا شجاعی

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره

تلفن : 37001113-051
نمابر : 37642003-051
پست الكترونيك: R.khorasan@isipo.ir

سیدحسن حسینی

نائب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره

تلفن : 37001113-051
نمابر : 37642003-051
پست الكترونيك: hoseini@khorasaniec.ir

سید حجت ذاکر

عضو هیئت مدیره

تلفن : 37001244-051
نمابر : 37642003-051
پست الكترونيك: hzaker@khorasaniec.ir

سیدآرش علوی

عضو اصلی هیئت مدیره

تلفن : 37001111-051
نمابر : 37642001-051
پست الكترونيك: R.khorasan@isipo.ir