معاونين و مديران
 

علی بهرامی زاده

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

تلفن : 37001113-051
نمابر : 37642003-051
پست الكترونيك: R.khorasan@isipo.ir

منصوره جعفرزاده

مسئول دفتر مدیرعامل

تلفن : 37001113-051
نمابر : 37642003-051
پست الكترونيك: R.khorasan@isipo.ir

سید آرش علوی

مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی

تلفن : 37001111-051
نمابر : 37642001-051
پست الكترونيك: R.khorasan@isipo.ir

رضا جهان پور

مشاور مدیرعامل در امورایثارگران و مسئول ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

تلفن : 37001310-051
نمابر : 37642003-051
پست الكترونيك: R.khorasan@isipo.ir

نجمه السادات حسینیون

مشاور مدیرعامل در امور بانوان

تلفن : 35424480-051
نمابر : 37642003-051
پست الكترونيك: R.khorasan@isipo.ir

محمد احسانی اصل

مدیر حراست

تلفن : 3700441-051
نمابر : 37642003-051
پست الكترونيك: m.Ehsani@isipo.ir

مدیر امور حقوقی و قراردادها

مهدی دانش

تلفن : 37001447-051
نمابر : 37642003-051
پست الكترونيك: danesh@khorasaniec.irm.Danesh@isipo.ir

علی هوشمند

مدیر ایمنی؛بهداشت؛محیط زیست و انرژی

تلفن : 37001185-051
نمابر : 37642003-051
پست الكترونيك: n.Mohamadyari@isipo.ir

مجید علیخواه اهری مهاجر

معاون برنامه ریزی

تلفن : 37001244-051
نمابر : 37642003-051
پست الكترونيك: m.Alikhah@isipo.ir

.

مدیر برنامه ریزی و طرح ها

تلفن : 37001239-051
نمابر : 37655281-051
پست الكترونيك: R.khorasan@isipo.ir

محمدهادی نخجوانی مقدم

مدیر امور متقاضیان

تلفن : 37001247-051
نمابر : 37642003-051
پست الكترونيك: R.khorasan@isipo.ir

جعفر فرشچی طوسی

سرپرست معاونت فنی

تلفن : 37001110-051
نمابر : 37642003-051
پست الكترونيك: R.khorasan@isipo.ir

محمود امیری راد

مدیرفنی و پیمان ها

تلفن : 37001225-51
نمابر : 37644022-051
پست الكترونيك: R.khorasan@isipo.ir

محمد احسانی اصل

معاون صنایع کوچک

تلفن : 35413984-051
نمابر : 35413985-051
پست الكترونيك: m.Ehsani@isipo.ir

.

مدیرتوسعه صنعتی و کارآفرینی

تلفن : 37001119-51
نمابر : 37655281-051
پست الكترونيك: R.khorasan@isipo.ir

محمد مهدیزاده

مدیرتأمین مالی و توسعه بازار

تلفن : 35424450-051
نمابر : 35413980-051
پست الكترونيك: R.khorasan@isipo.ir

محمد ابراهیم کیانفر

معاون توسعه مدیریت و منابع

تلفن : 37001104-051
نمابر : 37642003-051
پست الكترونيك: me.Kianfar@isipo.ir

سعید عطار

ذیحساب و مدیر امور مالی

تلفن : 37001480-051
نمابر : 37642003-051
پست الكترونيك: s.Attar@isipo.ir

حسین زحمتکش

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

تلفن : 37001105-051
نمابر : 37642003-051
پست الكترونيك: R.khorasan@isipo.ir

هادی صادقی

مسئول هماهنگی شهرکها و نواحی صنعتی

تلفن : 37001108-051
نمابر : 37642003-051
پست الكترونيك: R.khorasan@isipo.ir